Bekijk de achtergrondfoto

Onderwijs

Onderwijshelpdesk

Jonge nierpatiënten moeten hun schoolwerk vaak combineren met tijdrovende en vermoeiende medische behandelingen. Ze kunnen hierdoor een leerachterstand oplopen. Scholen hebben vaak moeite met het adequaat begeleiden van chronisch zieke leerlingen. De Onderwijshelpdesk van de NVN is er voor praktische ondersteuning van school en leerling. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Advies 
  De Onderwijshelpdesk adviseert u over de Wet op het passend onderwijs en hoe u voor voorzieningen in aanmerking komt.
 • Verwijzing
  Indien nodig zullen we u verwijzen naar experts, maar blijven dan met u meekijken of alles naar tevredenheid verloopt.

Bereikbaarheid

Maandag 10.00 - 12.00 uur 035 - 693 77 99
Dinsdag 16.00 - 17.30 uur 06 - 127 25 141
Woensdag 10.00 - 12.00 uur 035 - 693 77 99
Donderdag 16.00 - 17.30 uur 06 - 127 25 141
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 035 - 693 77 99

Een e-mail sturen kan ook: stap@nvn.nl.

Lees meer

Document Een leerling met een nierziekte, voor leerkrachten in het basis- of voortgezet onderwijs.

Wet op het passend onderwijs

In het schooljaar 2014-2015 is de Wet op het passend onderwijs ingevoerd. Op grond van die wet kan uw kind mogelijk gebruik maken van extra ondersteuning van de school. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De regering hanteert het beleid: gewoon waar het kan en speciaal waar het moet.

Onderwijs vormt de basis voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten en ieder doet dat op zijn of haar niveau. Op die manier kunnen kinderen later meedoen in de samenleving. Daarom mogen kinderen met beperkingen niet uitgesloten worden van onderwijs.

Het volgen van onderwijs met een nieraandoening

14% van de leerlingen heeft een chronische ziekte. Hieronder vallen dus ook de leerlingen met een nieraandoening. Ook voor hen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat.

Veel ouders van kinderen of jongeren met een nieraandoening hebben vragen over het volgen van onderwijs. Bijvoorbeeld als het kind dialyseert. Of veel afwezig is zodat misschien het examen in gevaar komt. Of zij willen weten hoe ze de leerkracht het best kunnen informeren over de nieraandoening van hun kind.

Maar ook leraren hebben vragen over het geven van onderwijs aan chronisch zieke kinderen. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, waar zowel onderwijsgevenden als ouders informatie en advies kunnen krijgen. Meer informatie op www.ziezon.nl.

Ondersteuning leraren 

Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Deze gespecialiseerde consulenten hebben kennis van de consequenties voor het onderwijs als een leerling langdurig en/of chronisch ziek is. Zij kunnen antwoord geven op de vragen die een leraar heeft. Consulenten kunnen tevens de samenwerking coördineren tussen de betrokken personen en instanties. Ziezon heeft een netwerk van ruim 120 consulenten. Het gaat om:

 • Consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen die werkzaam zijn binnen een educatieve voorziening van een Universitair Medisch Centrum (UMC)
  De Educatieve Voorzieningen verbonden aan de Universitair Medische Centra bieden onderwijsondersteuning aan kinderen en jongeren vanaf 4 jaar met een chronische of langdurige ziekte. Bij deze leerlingen is vaak sprake van langdurig of frequent schoolverzuim. Hierdoor komt de voortgang van hun onderwijs in gevaar.
  De consulent OZL is er voor iedere leerling die onder behandeling is in een Universitair Medisch Centrum(UMC), die een chronische of langdurige (psycho)somatische aandoening heeft en bij wie de aandoening (mogelijk) van invloed is op het functioneren op school. Kinderen kunnen bij de consulent terecht met vragen over het onderwijs die verband houden met de aandoening. Uiteraard worden ook zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) en zijn of haar school van het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs ondersteund.
  De consulent OZL heeft binnen de educatieve voorziening ook een lesgevende taak in het ziekenhuis.
  Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
 • Consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen die werkzaam zijn binnen een educatieve voorziening van een onderwijsadviesbureau
  De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die onder reguliere medische behandeling zijn en die daardoor, nu of in de toekomst, aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair en/of voortgezet onderwijs. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. De scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van een consulent OZL.
  De consulenten OZL werkzaam vanuit de onderwijsadviesbureau zijn vooral betrokken (kunnen zijn) bij zieke leerlingen die onder reguliere medische behandeling staan.
  Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Op de website www.ziezon.nl is de kaart van Nederland  te vinden. Hierop kan per regio contact worden gezocht met de juiste consulent OZL.

Medische verklaring en studeren 

Met enige regelmaat ontvangt STAP, Steun- en AdviesPunt van de NVN, vragen over studeren aan het hoger onderwijs. De vraag van een jonge nierpatiënt luidde: mijn opleiding verlangt een medisch verklaring omdat de opleiding zich wil voorbereiden op mijn komst. Ben ik verplicht om die te geven en wat gebeurt er dan als ik dat niet doe?

STAP heeft contact opgenomen met Handicap en Studie in Den Bosch (www.handicap-studie.nl). Het is een jaarlijks terugkerend heikel punt voor scholen. Bekend is dat (bijna alle) instellingen om een medische verklaring vragen. Hiervoor worden verschillende argumenten aangedragen.
Het verzoek van de opleiding is ingegeven vanuit de verplichting om na te gaan welke voorzieningen moeten worden geregeld als de student hierom vraagt. Als de student een voorziening wil, wil de instelling uitzoeken wat een doeltreffende voorziening is.

Wel of geen inzage geven?

De opleiding is gerechtigd te twijfelen aan de handicap/chronische ziekte, maar moet dat wel onderbouwen waarop die twijfel is gebaseerd. Vandaar het advies dat de vragensteller inzage geeft aan de opleiding en de medische verklaring toont aan de opleiding. Er zijn ook studenten die er geen bezwaar tegen hebben, omdat zij het gemakkelijk vinden en niet telkens hun verhaal opnieuw moeten bekrachtigen en bewijs laten zien. Dat hangt dus van de individuele mogelijkheden en voorkeuren af. De NVN laat dat aan de persoon zelf over.

Consequenties

Het College voor de Rechten van de Mens heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de situatie waarin een opleiding geen informatie kreeg van een student. Een leerling of student kan vanwege privacy niet verplicht worden inzage te geven in het medisch dossier maar de consequentie van het niet overleggen kan voor de leerling zijn. Als er twijfel bestaat over de handicap/chronische ziekte is het aan de leerling om dit inzichtelijk te maken. Een leerling kan bijvoorbeeld ook het voorstel doen om inzage te geven maar dat er geen kopie wordt opgeslagen.

Decaan

Onderwijs geven en onderwijs krijgen blijft mensenwerk! De NVN adviseert om in  gesprek te gaan met de studiedecaan en de mogelijkheden te bespreken. De vraag van opleidingen om een medische verklaring is ingegeven door de wens de zaken goed regelen en er alles aan doen om de student met een nieraandoening een goede studie te laten volgen. De praktijk leert dat het een gezamenlijke zoektocht is. Probeer in het gesprek met de decaan het juiste evenwicht te vinden!

Lees meer


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
 • Bezoek onze themadagen
 • Ontmoet lotgenoten
 • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
 • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving